ГУРӮҲИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ СОХТМОНИ ИНШООТИ ЭНЕРГЕТИКИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Гурухи Бонки чахони дар савдои неруи барк байни Осиёи маркази ва чануби сармоягузори мекунад

 

Гурухи Бонки чахонй дар савдои неруи барк байни Осиёи марказй ва чанубй
сармоягузорй мекунад

Бунёди инфрасохтори нави интиколи барк, ва тахкими хамкории минтакавй байни чор кишвар

ВОШИНГТОН, 27 марти соли 2014—Имруз, Шурои рохбарони Гурухи Бонки чахонй маблаггузории грантй ва карзии иборат аз 526,5 миллион доллари ИМА-ро барои Лоихаи интикол ва савдои неруи барк байни Осиёи Марказй ва Чанубй (CASA-1000) барои чор кишвар: Афгонистон, Чумхурии киргиз, Покистон ва Точикистон ба тасвиб расонид.

Дар доираи лоихаи CASA-1000 зиёда аз 1,200 километр хати интиколи неруи барк ва зеристгоххои алокаманд чихати интиколи неруи барки обии зиёдатй дар фасли тобистон азх*исоби неругоххоои мавчудбудаи исте*соли неруи барк дар Точикистон ва Чум*урии киргиз ба Покистон ва Афгонистон, сохта мешавад. Инчунин, дар доираи лои*а маблаггузории тар*и му*андисй, сохтмон ва ба истифода супоридани хат*ои интиколи барк ва се зеристго*и тагйирди^ии чараён пешбинй мегардад. Неруго**ои исте*соли неруи барк, ки савдои баркро тавассути лои*аи CASA-1000 таъмин менамоянд, аз он чумла неруго*и Токтогул дар Чум*урии киргиз ва Норак дар Точикистон аллакай сохта шудаанд ва дар фасли тобистон талафоти неруи барки обй дар Точикистон мушо*ида мешавад.

Лои*аи мазкур, ки бо инфрасохтори интиколи барк алокаманд аст, механизм*ои тичоратй ва институтсионалй, аз он чумла инфрасохтори барои савдои устувори неруи барк дар *ачми 1,300 мегаваттро (МВ) ба ро* меандозад. Арзиши умумии лои*а 1,17 миллиард доллари ИМА-ро ташкил меди*ад ва якчанд дигар *амёрони рушд маблаггузории лои*аи CASA-1000 таъмин менамоянд, аз он чумла Бонки исломии рушд ва Агентии ИМА оид ба рушди байналмиллалй.

Илова бар сармоягузори*о ба инфрасохтор, Гуру*и Бонки ча*онй барнома*ои дастгирии чомеа*ои ма*аллй мувофик ба *ар як кишварро тавассути Фонди максадноки донорй ва Фонди максадноки баркарорсозии Афгонистон амалй мегардонад. Ин барнома*о чи*ати баланд бардоштани сат*и зиндагй дар чомеа*ои ма*аллие, ки кад-кади долони лои*а истикомат мекунанд ва дар таксимоти даромад мусоидат мекунанд. Бо максади назорати раванди та*ия ва татбики ин барнома*о Шурои байни*укуматй таъсис дода шуд.

“%алли муштараки масоили алокаманд бо неру дар чор кишвари мазкур инъикоскунандаи хамкории пурзури минтакавй мебошад," гуфт чаноби Шри Муляни Индравати, Ро^бари идоракунанда ва Ро^бари амалиётии Бонки чадонй. “CASA-1000 лоихаи трансформатсионй буда ба амнияти неру, бехтаршавии алока ва савдо байни ду минтака дар лахзаи мухим такони зарурй медихад."

Такрибан 400 миллион нафар а*олй дар Осиёи Чанубй аз норасоии дастрасии боэътимод ба неруи барк танкисй мекашанд. Корхона*о норасоии баркро *амчун яке аз монеа*ои чиддй ба фаъолияти худ, васеъшавй ва ташкили чои кор мешуморанд. Х,ам Афгонистон ва *ам Покистон аз нафт барои исте*соли неруи барк вобастагии калон доранд. Воридоти неруи барки аз чи*ати экологй тозатар ва дастрастар аз Осиёи Марказй сифати хизматрасониро баланд бардошта норасоии неруи баркро дар фасли тобистон ко*иш меди*ад ва фишори молиявии воридоти сузишвориро паст мекунад.

Чум*урии киргиз ва Точикистон дорои захира*ои бои гирдроэнергетикй мебошанд, аммо дар фасли тобистон иктидори исте*солии ин кишвар*о аз талаботи дохилй барзиёд буда дар фасли зимистон норасоии он дида мешавад. Содироти неруи барки зиёдатй дар фасли тобистон ба ин ду кишвар барои ба даст овардани даромади барои сармоягузори*ои лозима дар бахши энергетика, бахусус барои пушонидани
норасоии барк дар фасли зимистон кумак мекунад. Фуруши барки тоник тавассути лои^аи CASA-1000 махсусан аз *исоби барки зиёдатии исте^солшудаи мо**ои май то сентябр бо максади нигоадории таксимоти мавсимии нараёни об ва исте^соли барк дар зимистон, таъмин мегардад.

Заминаи тиноратй ва амалиётии лои^аи CASA-1000 махсусан дар принсип^ои “дастрасии озод”, ки ба кишвар^ои таъминкунандаи неруи барки иловагй имконияти пайвастшавй бо шабака^ои васеътари минтакавии интиколи барк фаро^ам меоварад, асос ёфтааст. Лои^аи CASA-1000 ба инкишофи бозори минтакавии неруи барки Осиёи Марказй ва Чанубй (CASAREM) - накшаи дарозмуддати савдои минтакавии неруи барк, мусоидат мекунад.

“Айни замон ^ацми савдо байни ин минтаца^о хеле ночиз буда имконият^о аз даст рафта истодаанд. Лои^аи CASA-1000 тан%о яке аз якчанд ташаббус^ои минтацавии савдои неруи барц, ки метавонанд дар тащим бахшидани алоца^ои ицтисодй ва дар баробари ин бе^тар намудани вазъи энергетики мусоидат намоянд, ба %исоб меравад”, афзуд Филипп Ле Уэру, Ноиби президенти Бонки ча^онй дар Осиёи Чанубй.

Аз *анми умумии маблаггузории лои*а, ба Афгонистон 316, 5 миллион доллари ИМА дар шакли грант; Покистон 120 миллион доллари ИМА дар шакли карз; Чум^урии ^иргиз 45 миллион доллари ИМА дар шакли грант ва карз; ва Тоникистон 45 миллион доллари ИМА дар шакли маблаггузории грантй нудо мешавад.

“Лои^аи CASA-1000 метавонад дар баланд бардоштани ма^сулнокй дар самти %амлу нацл, телекоммуникатсия ва бахш^ои исте^солот, ки %амаи он цузъи му^имми ицтисодиёт мебошанд ва %амаи он аз неруи барц вобастаанд, мусоидат намояд”, гуфт Лора Так, Ноиби президенти Бонки ча^онй дар Аврупо ва Осиёи Марказй. “Бе^тар намудани шаффофияти идоракунии даромад дар кишвар^ои Осиёи Марказй ба амал омада истодааст, ки он аз омодагии он%о ци^ати баланд бардоштани ма^сулнокй дар бахш^ои энергетикии худ гуво^й меди^ад. ”

Аз *анми умумии маблаггузории Бонки на^онй дар доираи лои^аи CASA-1000 ба Тоникистон маблаги 45 миллион доллари ИМА дар шакли маблаггузории грантй нудо карда мешавад. Х,укумати Чум^урии Тоникистон 15 миллион доллари ИМА-ро аз *исоби захира^ои бунетии худй ни^ати пушонидани хароноти сохтмон нудо намуд. Лои*а сохтмони 475 км хати интиколи ЧД БШ дорои иктидори 500 кВ барои интиколи неруи барк аз Чум^урии киргиз ба Тоникистон то ш. Хунанд ва сохтмони зеристго^и тагийрди^ии ЧТ БШ дорои иктидори 1300 МВт дар Тоникистон дастгирй мекунад. Лои*а инчунин дастгирии зарурии институтсионалй ва техникиро ба Ширкати са**омии холдинги кушодаи «Барки Тоник» - муассисаи инрокунандаи лои*а дар Тоникистон, пешни^од мекунад. Илова ба бартарият^ои савдои минтакавии неруи барк, даромад аз *исоби фуруши неруи барк Тоникистонро бо захира^ои нав ни^ати сармоягузорй ба ташаббус^ои энергетикй, аз он нумла тадбир^ои кам кардани норасоии неруи барк дар фасли зимистон таъмин менамояд. Бонк дастгирии худро дар масоили идоракунии молиявй ва *исоботди*й дар бахши энергетики Тоникистон дар доираи лои^аи CASA-1000 идома меди^ад.

Тамос:

Подпись: Дар Вошингтон: Дар Душанбе: Дар Кобул:
Дар Бишкек:
Дар Исломобод:

www.casa-1000.org

Барои маълумоти иловагй дар бораи Гуруҳи Бонки наҳонй, лутфан ба сомонаи мазкур ташриф оред:

www.worldbank.org

Ҳисобкунак

Flag Counter